Gizlilik Sözleşmesi

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) hükümleri uyarınca, kimliği belirli ya
da belirlenebilir bir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi kişisel veri (kişilerin ırk, etnik köken,
siyasi düşünce, felsefi inanç, din/mezhep/diğer inançlar, kılık kıyafet, dernek/vakıf/sendika
üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkumiyeti/güvenlik tedbiriyle ilgili verileri ile biyometrik
ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veri olup, “kişisel veri” ifadesi uygun düştüğü ölçüde
özel nitelikli kişisel verileri de kapsayacaktır) olup, kişisel verilerinizin KVKK hükümleri başta
olmak üzere yasal mevzuat uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla BALLIPINAR PERTROL GIDA
İNŞAAT TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ. (“Ballıpınar” veya “Şirket”) tarafından hangi kapsamda
işleneceğine ilişkin detaylar aşağıda bilginize sunulmaktadır.
1. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri ve Bunların Hukuki Sebepleri
Kişisel verileriniz, faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla Şirket’imiz tarafından farklı kanallarla
yasal mevzuata Şirketimiz meşru menfaatleri ve Şirket politikalarına uyumun sağlanması
hukuki sebeplerine dayanılarak toplanmaktadır. Kişisel verileriniz, KVKK tarafından öngörülen
temel ilkelere uygun olarak, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme
şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla da
işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.
2. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları
Toplanan kişisel verileriniz, KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve
KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde
Ballıpınar tarafından aşağıda belirtilen amaçlarla işlenebilmektedir.
– Ballıpınar’ın yürüttüğü ticari faaliyetlerin mevzuata ve Şirket politikalarına uygun olarak
yerine getirilmesi için Şirketi’imiz iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması
ve bu doğrultuda faaliyetlerin yürütülmesi
– Ballıpınar’ın kısa, orta ve uzun vadede ticari politikalarının tespit edilmesi, planlanması
ve uygulanması
– Ballııpınar’ın insan kaynakları faaliyetlerinin planlanması ve yürütülmesi
– Ballıpınar’ın ve iş ilişkisi içerisinde olunan gerçek kişilerin ticari ve hukuki emniyetinin
sağlanması

– Ballıpınar’ın gerek sektörde gerek toplum nezdinde oluşturduğu güvenin ve ticari
itibarının korunması
3. Kişisel Verilerinizin Paylaşılması
Toplanan kişisel verileriniz, mevzuat ve şirket politikaları ile KVKK tarafından öngörülen temel
ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları
ve amaçları dahilinde, Ballıpınar tarafından aşağıda yer alan amaçlarla, iştiraklerimizle, grup
şirketlerimizle, iş ortaklarımızla, dış hizmet sağlayıcılarımızla, tedarikçilerimizle,
müşterilerimizle, hissedarlarımızla, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile ilişkisini
belgeleyen özel kişilerle paylaşılabilmektedir.
– Ballıpınar’ın yürüttüğü ticari faaliyetlerin mevzuata ve Şirket politikalarına uygun olarak
yerine getirilmesi için Şirketimizin iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması
ve bu doğrultuda faaliyetlerin yürütülmesi
– Ballıpınar’ın kısa, orta ve uzun vadede ticari politikalarının tespit edilmesi, planlanması
ve uygulanması
– Ballıpınar’ın insan kaynakları faaliyetlerinin planlanması ve yürütülmesi
– Ballıpınar’ın ve iş ilişkisi içerisinde olunan gerçek kişilerin ticari ve hukuki emniyetinin
sağlanması
– Ballıpınar’ın gerek sektörde gerek toplum nezdinde oluşturduğu güvenin ve ticari
itibarının korunması
4. İlgili Kişi Olarak KVKK’nın 11. Maddesi Uyarınca Haklarınız
Kişisel verisi işlenen ilgili gerçek kişi olarak KVKK’nın 11. maddesi uyarınca aşağıda yer alan
aklara sahipsiniz.
– Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme
– Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme
– Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını
öğrenme
– Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme
– Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme
ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini
isteme

– KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen,
işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini
veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı
üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
– İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle
kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme
– Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde
zararın giderilmesini talep etme
Kişisel verilerinizin Şirket’imiz tarafından işlenme amaçları ve paylaşılması konusunda detaylı
bilgiye www.ballipinar.com ve www.ballipinarciftligi.com.tr alan adlı internet sitelerimizde
yer alan “BALLIPINAR PERTROL GIDA İNŞAAT TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ. VERİ POLİTİKASI”ndan
ulaşabilirsiniz.
Yukarıda 4. maddede belirtilen haklarınıza yönelik taleplerinizi ve başvurularınızı kimliğinizi
tevsik eden belgelerle birlikte, yazılı ve ıslak imzalı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması
Kurul’u tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir. Yazılı
olarak yapılacak başvurularda Şirketimiz www.ballipinar.com alan adlı web sitesinde yer alan
İlgili Kişi Başvuru Formu’nun çıktısı alınıp doldurularak ve ıslak imza ile imzalanarak;
– Başvuru Sahibinin şahsen başvurusuyla ya da noter vasıtasıyla Şirketimiz Örnekevler
Mah. Adnan Menderes Bulv. No:7 Merkez/Afyonkarahisar adresine,
– Güvenli elektronik imzalı olarak Şirketimiz …………… KEP adresine iletebilirsiniz.
KVKK tahtındaki haklarınızı kullanmak ile ilgili talebiniz, Şirket’imize ulaşmasından itibaren en
kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacak ve
tarafınıza bilgi verilecektir. Taleplerin değerlendirilmesi ve sonucunun bilgilendirilmesine
ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte, işlemin maliyet
gerektirmesi halinde, Şirketimizin Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücret
tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.
Saygılarımızla,
BALLIPINAR PERTROL GIDA İNŞAAT TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ.

Menü
Afyon Kaymaklı Lokum Afyon Sultan Lokum - Kaymaklı Afyon Lokumu - Manda Kaymaklı Lokum - Afyon Lokum Sipariş - Afyon Lokum Atölyesi - Kaymaklı Afyon Lokumu - afyon lokumu nereden alınır - öztaylan lokum - Afyon Kaymaklı Lokum İkbal - Afyon Sultan Kaymaklı Lokum - Keçi Sütü - manda yoğurdu -